ქიმიური ექსპერიმენტები

17-02-2020 ძმარმჟავას ქიმიური თვისებები

კარბონმჟავები – ნახშირწყალბადების ნაწარმებია, სადაც ერთი ან რამდენიმე წყალბადის ატომი ჩანაცვლებულია კარბოქსილის ფუნქციონალური ჯგუფით – COOH კარბონმჟავების ზოგადი ფორმულაა R-COOH . კარბოქსილის ჯგუფის რაოდენობის მიხედვით არჩევენ ერთ, ორ და მრავალფუძიან მჟავებს.

ნანახია 282-ჯერ